Kru_Rattana Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

Wink  WeLCoMe  To wEbSiTe  KrU Rattana (T.PUM)  Wink

ครูรัตนา กาญจนสาลี Direct URL :

http://Kru_Rattana.satriwit3.ac.th/
เลือกหัวข้อบทเรียนที่ต้องการศึกษา


สื่อการเรียนการสอน
• เกณฑ์ประเมินผลการทำงาน
• การคิดเชิงออกแบบและ กระบวนการ​ออกแบบเชิงวิศวกรรม
• กิจกรรม 1.1 ใครๆก็สามารถใช้ข้อมูลได้

Program Download
• MSW Logo

เรียนรู้โค้ดดิ้งด้วยตนเอง
• made with code by Google
• เรียน scratch
• tynker
• code.org
• การโค้ดดิ้งกับ Micro-bit
• เว็บที่แจก Java Script

ผลงานนักเรียน
• วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก
• วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
• วิชา การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
• วิชา การจัดการฐานข้อมูล
• วิชา การเขียนเว็บเพจ

อบรม i-school
• ดาว์นโหลดไฟล์ประกอบการอบรม

อบรม i-school(การลิ้งค์แบบต่างๆ)
• หัวข้อย่อยที่ 1(ลิ้งค์ไปเว็บ)
• หัวข้อย่อยที่ 2(ลิ้งค์ไปข้อมูล)
• หัวข้อย่อยที่ 3(ลิ้งค์ไปไฟล์)
 


Article
Search 
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
บทความ
Create : 2017-10-31 20:49:26 537 0
ความรู้ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
บทความ
Create : 2014-03-29 15:35:49 1182 1

more


Workshop PS 1
Search
Background
ไม่ระบุ

Create : 2017-11-04 19:02:33 1192
Disney
ไม่ระบุ

Create : 2017-10-30 21:48:29 384

more


Statistic
Counter
25732  Activity


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.648739 sec.