ระบบดูแลนร. Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
• สำหรับครูที่ปรึกษา (แยกตามห้อง)

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 63
• แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
• แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน
• หน้าปกสรุปผลต่างๆ
• การจัดกิจกรรม กลุ่มปกติ
• การจัดกิจกรรม กลุ่มเสี่ยงเเละมีปัญหา
• ขั้นตอนดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
• แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือ
• แบบรายงานการคัดกรองนักเรียน

Statistic
Counter
7425  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.562157 sec.