topvanilla Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

ครู ธนพงศ์ แก้ววงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


รายวิชาพลศึกษา แฮนด์บอล ม.5
• แฮนด์บอล ประวัติ
• แฮนด์บอล ขนาดสนาม
• แฮนด์บอล อบอุ่นร่างกาย
• การเลี้ยงลูกบอลระดับเข่า
• การเลี้ยงลูกระดับสูง
• การรับลูกบอล
• การส่งลูกบอล
• การส่งลูกมือเดียวเหนือไหล่
• การส่งลูกด้วยข้อมือด้านข้าง
• การส่งลูกแบบผลัก
• การส่งลูกกระดอนพื้น
• การกระโดดส่งลูกบอล
• การหลอกคู่ต่อสู้
• การยิงประตู
• การยิงประตูด้านข้าง
• การวิ่งยิงประตู
• การวิ่งกระโดดยิงประตู
• การกระโดดเข้าไปยิงประตู
• การล้มยิงประตู
• การป้องกัน
• การป้องกันแบบทีม
• การฝึกผู้รักษาประตู

รายวิชาพลศึกษา วอลเลย์บอล ม.3
• ประวัติ วอลเลย์บอล
• กติกา วอลเลย์บอล
• ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล
• การเล่นลูกสองมือล่างวอลเลย์บอล

Activity
ให้นักเรียนที่มีคาบเรียนออนไลน์เข้าไปเรียนในห้องเรียนออนไลน์  โดยใช้รหัสข้างบนของห้องนั้นๆ


PhotoAlbums
Search
กิจกรรมต่างๆ
ไม่ระบุ

Create : 2020-05-18 13:46:37 959
กีฬาภายนอก
กิจกรรม (ภายนอก)

Create : 2020-05-18 13:33:46 913

more


Statistic
Counter
29928  Advertise

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.642784 sec.