General_Dept หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   สถิติ
เยี่ยมชม
16260  บุคลากร
• นายนิวัตร ตันไพศาล
• นางแสงจันทร์ อาภาวีระ
• นางนุกูล ศิริบรรณากุล
• นางฐานิต สุขสนาน
• นางสาวธัญดา ไตรวนาธรรม
• นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม
• นายประเสริฐ อภิวงค์
• นางธาณี รัตนพันธ์
• นายสพล สาระสุทธิ
• นางสาวกรรณิการ์ กลับสกุล
• นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร
• นายอธิวัฒน์ เงินสมบัติ
• นายกายเพชร สมเพชร
• นางสาวดาราวรรณ โคตรพัฒน์
• นายสรวิศ เร้าอนุรักษ์
• นายแสนรัก นันกลาง

งานในกลุ่มบริหาร
• งานธุรการ
• งานประสานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
• งานสัมพันธ์ชุมชน
• งานสวัสดิการ
• งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
• งานประชาสัมพันธ์
• งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ
• งานโภชนาการ
• งานอนามัย
• งานวิทยุสื่อสาร
• งานโสตทัศนูปกรณ์
• งานสำนักงาน
• งานธนาคารโรงเรียน
• งานซ่อมบำรุงระบบสารธารณูปโภค

แบบฟอร์มเอกสาร
• แบบแจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ตัวอย่างเอกสารราชการ
• ตัวอย่างบันทึกข้อความ
• ตัวอย่างหนังสือส่งออกภายนอก
• ตัวอย่างคำสั่งโรงเรียน
• ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์
• ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนเข้าแข่งขัน
• ตัวอย่างหนังสือเชิญผู้ปกครองเข้าประชุม

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
• ฟอนต์ราชการไทย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.576041 sec.