kru_nitjudo Article


คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

พ๓๑๑๐๓          วิชาสุขศึกษา ๒                        สุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่  ๒                              เวลา  ๒๐ ชั่วโมง/จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต

 

 

 

            ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่ายของเสีย  ระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด  ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ  แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่างๆ  ในการป้องกัน  ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว  ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน  สาเหตุของความขัดแย้งและผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน  การวางแผนการพัฒนาสุขภาพของตนและครอบครัว  ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกิดสมรรถนะที่สำคัญ  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัวและสังคม

            เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลสุขภาพ  จนเกิดเป็นค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 

รหัสตัวชี้วัด

            พ ๑.๑   ม.๔/๑

            พ ๒.๑  ม.๔/๒,ม.๔/๓,ม.๔/๔

            พ ๔.๑  ม.๔/๕ 

            พ ๕.๑  ม.๔/๓,ม.๔/๖,ม.๔/๗รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


kru_nitjudo
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
สุขศึกษาและพลศึกษา


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.027192 sec.