krusunsanee Article


การจับใจความสำคัญ 2

            หลักการอ่านจับใจความสำคัญให้เข้าใจง่ายและรวดเร็วผู้อ่านควรมีแนวทางและพื้นฐานดังนี้

     1. การมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของหนังสือ เช่น ชื่อเรื่อง คำนำ สารบัญ ฯลฯ ก็สามารถทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องได้
     2. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านเพื่อเป็นแนวทางใช้กำหนดวิธีอ่านให้เหมาะสม และจับใจความหรือหาคำตอบได้รวดเร็วขึ้น
    3.. มีทักษะในการใช้ภาษาสามารถเข้าใจความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ
    4.. มีประสบการณ์หรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มีความเข้าใจลักษณะของหนังสือ เพราะหนังสือแต่ละประเภทมีรูปแบบการแต่งและเป้าหมายของเรื่องที่แตกต่างกัน

จุดมุ่งหมายของการจับใจความสำคัญ
    1. สามารถบอกรายละเอียดของเรื่องราวที่อ่านได้อย่างชัดเจน
    2. สามารถปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำได้
    3. เพื่อฝึกการอ่านเร็วและสามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง
    4. สามารถสรุปหรือย่อเรื่องที่อ่านได้
    5. อ่านแล้วสามารถคาดการณ์ และหาความจริง แสดงข้อคิดเห็นได้

หลักในการอ่านจับใจความสำคัญ ควรปฏิบัติดังนี้
    1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน
    2. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆ พอเข้าใจ และเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า
    3. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามตนเองว่า เรื่องที่อ่านมีใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
    4. นำสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของคนเองเพื่อให้เกิดความสละสลวย

                                                     ( ศันสนีย์ อรุณสินประเสริฐ รวมรวมจากเว็ปไซต์)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 2.41 MBs
Upload : 2013-05-26 05:49:18
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


krusunsanee
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ภาษาไทย


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.557226 sec.