Evaluation Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

เอกลักษณ์ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 'อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 'ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
• ผลสัมฤทธิ์ ปี 2563
• ผลสัมฤทธิ์ ปี 2563

ผลการสอบ O-NET
• O-NET ม.3 ปี 2564
• O-NET ม.6 ปี 2564
• O-NET ม.3 ปี 2563
• O-NET ม.6 ปี 2563
• O-NET ม.3 ปี 2562
• O-NET ม.6 ปี 2562

ประกาศห้องสอบ
• สอบกลางภาค
• สอบปลายภาค

แบบฟอร์มสำหรับนักเรียน
• ขอผ่อนผันการสอบ
• แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว

แบบฟอร์มสำหรับครู
• แบบแจ้งแนวโน้ม0/ร/มส

ตารางสอบ
• กลางภาค
• ปลายภาค

รายชื่อครู และ นักเรียน
• ครูที่ปรึกษา ปี 2565
• รายชื่อครูส่งปพ5 ปีการศึกษา 2565
• รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2565

Activity


                          ตรวจสอบผลการเรียน (คลิก)                                                                      

                      ประชาสัมพันธ์
 -------------------------------------------------------
     สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
               วันที่ 19 - 23 กันยายน 2565

 ------------------------------------------------------
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
               วันที่ 26 ตุลาคม 2565   
 ------------------------------------------------------

                                            
                                                      
 


2000
น่าสนใจ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2012-12-16 19:38:36 2849 0
การประเมินสภาพจริง
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2012-12-16 19:37:25 2822 0
โครงการ PISA
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2012-12-16 11:54:56 2698 0

more


ข่าวสาร
Search 


Create : 2021-08-22 17:23:17 566 0

more


Statistic
Counter
57926  Advertise
ระเบียบกระทรวง
• การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 1
• การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 2
• การปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ

ระเบียบวัดผลโรงเรียน
• ระเบียบวัดผล
• ระเบียบวัดผล สพฐ

น่ารู้
• การวัดประเมินผลช่วงโควิด
• การวัดประเมินผลช่วงโควิด

ปฏิทิน
• สอบ O-NET
• ปฏิทินงานวัดผล

โปรแกรม
• โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
• วิธีใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
• การใช้โปรแกรม bookmark
• วิธีการใช้ Ischool

น่ารู้
• การสอบ 0-NET
• วิธีการวัดและประเมินผล
• การประเมินตามสภาพจริง


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.786728 sec.