per_ad Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   งานกลุ่มบริหารบุคคล
• งานวินัย
• งานจริยธรรม
• งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คณะกรรมการนักเรียน
• คณะกรรมการ
• แผนงานดำเนินการ

แหล่งข้อมูลการศึกษา
• ครูบ้านนอก
• ครูวันดี

กฏหมายน่ารู้
• เด็กและเยาวชน
• สิทธิเด็ก
• ระเบียบการลงโทษนักเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ศูนย์เสมารักษ์

Activity

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2556

ข้าราชการครู

1. ชั้น จ.ช. ต้องบรรจุหรือเลื่อนเป็นข้าราชการระดับ 3 มาแล้วครบ 5 ปีบริบูรณ์ คือ

เป็นระดับ 3 ก่อนวันที่  6  ตุลาคม  2551

2. ชั้น ต.ม. เป็นข้าราชการระดับ 5 ไม่ครบ 5 ปีก็ได้  แต่ต้องเป็นระดับ 5 ก่อนวันที่  6 ตุลาคม  2556 (ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู คศ.1รับเงินเดือนขั้น 10,700 บาท) และมีเวลารับราชการที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  

นับตั้งแต่วันที่บรรจุหรือเลื่อนขั้นจนถึงก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทาน 60 วัน)

3. ชั้น ต.ช.  ต้องบรรจุหรือเลื่อนเป็นข้าราชการระดับ 5 มาแล้วครบ 5 ปีบริบูรณ์  คือ

เป็นระดับ 5 ก่อนวันที่  6  ตุลาคม  2551 และขณะนั้นรับเงินเดือนอยู่ ขั้น 10,190 บาท) 

4. ชั้น ท.ม. เป็นข้าราชการระดับ 7 ไม่ครบ 5 ปีก็ได้ แต่ต้องเป็นระดับ 7 (อันดับ คศ.2 ขั้น 16,190 บาท) ก่อนวันที่ 6 ตุลาคม  2556  และมีเวลารับราชการที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  (นับตั้งแต่วันที่บรรจุหรือเลื่อนขั้น จนถึงก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทาน  60  วัน)

5. ชั้น ท.ช. ต้องเลื่อนและแต่งตั้งเป็นข้าราชการระดับ 7 หรือ 8 (ครูชำนาญการ อันดับ คศ.2 หรือ       ครูชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.3) มาแล้วครบ 5 ปีบริบูรณ์  คือ ต้องเป็นระดับ 7 (อันดับ คศ.2 ขั้น ก่อนวันที่  6  ตุลาคม  2551 (ขณะนั้นรับเงินเดือน ขั้น 15,410  บาท)

6. ชั้นสายสะพาย  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

                         ก. ข้าราชการระดับ 8 (คศ.3)

                           1. ต้องได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ 8 (คศ.3)

                          2.  ต้องดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา

                          3. ได้รับเครื่องราชฯ ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์

                          4. ถ้ามีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 3 ให้ขอได้ในปีก่อนเกษียณอายุราชการ หรือปีที่เกษียณอายุราชการเท่านั้น

                         ข.  ข้าราชการระดับ 9 (คศ.4)

                          1.  ได้รับเครื่องราชฯ  ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์

                          2.  ได้รับเครื่องราชฯ  ชั้น ท.ช. มาแล้วในปีที่จะเกษียณอายุราชการ ให้ขอชั้น ป.ม.ได้เลย (กรณีนี้ให้ขอปีติดกันได้)

ในปี 56 ได้มีการอนุโลม ตามแนวปฏิบัติในการเสนอขอเครื่องราชฯ ปม.บัญชี41 ดังนี้

 

7. ชั้นสายสะพาย  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

7.1 เป็นข้าราชการระดับ 9 หรือระดับ 10 หรือระดับ 11 ได้ชั้น ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์

7.2 เป็นข้าราชการระดับ 9 หรือระดับ 10 หรือระดับ 11 ได้ชั้น ป.ม.มาแล้ว  ในปีที่จะเกษียณอายุราชการ  ให้ขอชั้น ป.ช. ได้เลย (กรณีนี้ให้ขอปีติดกันได้)

8. กรณีที่ข้าราชการครูถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญา  อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  หรือระหว่างดำเนินคดีทางศาล  หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย  อยู่ระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนพิจารณาลงโทษ  ก่อนการเสนอขอพระราชทาน  แม้ผู้นั้นยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้กระทำผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาทางอาญาหรือวินัย  ให้รอการพิจารณาการขอพระราชทานไว้ก่อน

9. กรณีที่มีข้าราชการในสังกัดได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นหลังจากส่งรายละเอียดการขอพระราชทานประจำปีแล้ว  ให้รวบรวมเสนอขอในปีถัดไป

10. ตรวจสอบรายชื่อจากราชกิจจานุเบกษา  หรือบัญชีเสนอขอพระราชทานย้อนหลังว่าเคยขอพระราชทานในชั้นตรานั้น ๆ แล้วหรือยัง  ทั้งนี้  เพื่อมิให้เกิดการขอซ้ำ  ถ้าในปี 2554  ได้เสนอขอพระราชทานไปแล้ว  ในปี 2555 จะเสนอขอพระราชทานชั้นสูงอีกไม่ได้  เพราะเป็นการขอในปีติดต่อกัน

Statistic
Counter
20570  Advertise
เกี่ยวกับนักเรียน
• เครื่องแบบนักเรียน
• ลักษณะนักเรียนที่ดี

เกี่ยวกับครู
• เรื่องแจ้งคุณครู
• คำสั่งเวรรักษาการณ์
• เวรประจำวัน
• ครูที่ปรึกษาปี 2556


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.601452 sec.