krutom หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ครูกฤศณัฎฐ์ คล้ายขำ• โครงการสอน
• โครงสร้างและวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา
• ภาระงาน / ชิ้นงาน ปีการศึกษา 2565
• หน่วยที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
• หน่วยที่ 2(1) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
• หน่วยที่ 2(2) การเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ
• หน่วยที่ 2(3) อุทกภาค
• หน่วยที่ 2(4) บรรยากาศภาค
• หน่วยที่ 2(5) ชีวภาค
• หน่วยที่ 2(6) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
• หน่วยที่ 3(1) ประชากรโลกและโครงสร้างประชากร
• หน่วยที่ 3(2) สิ่งแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐาน
• หน่วยที่ 4(1) ตื่นรู้ สู้วิกฤตภัยพิบัติทางธรรมชาติ
• หน่วยที่ 5(1) เรียนรู้เอาตัวรอดวิกฤตการณ์
• หน่วยที่ 5(2) การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
• แบบทดสอบ ONLINE ภูมิศาสตร์โลก

• โครงการสอน
• โครงสร้างและวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา
• ภาระงาน / ชิ้นงาน ปีการศึกษา 2565
• หน่วยที่ 1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
• หน่วยที่ 2 ระบบเศรษฐกิจ
• หน่วยที่ 3 กลไกราคา
• หน่วยที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียง
• หน่วยที่ 5 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
• หน่วยที่ 6 ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน
• หน่วยที่ 7 การเงิน - การธนาคาร
• หน่วยที่ 8 การคลังรัฐบาล
• หน่วยที่ 9 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
• หน่วยที่ 10 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

• โครงการสอน
• โครงสร้างและวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา
• ภาระงาน / ชิ้นงาน ปีการศึกษา 2564
• หน่วยที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
• หน่วยที่ 2 พุทธประวัติ
• หน่วยที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
• หน่วยที่ 4 พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต
• หน่วยที่ 5 หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
• หน่วยที่้ 6.1 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
• หน่วยที่ 6.2 ศาสนาพิธีทางพระพุทธศาสนา
• หน่วยที่ 7 การบริหารจิตและเจริญปัญญา
• หน่วยที่ 8 พุทธศาสนากับแก้ปัญหาและการพัฒนา
• หน่วยที่ 9 ศาสนากับการอยู่ร่วมกันในประเทศไทย

• โครงการสอน
• โครงสร้างและวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา
• ภาระงาน / ชิ้นงาน ปีการศึกษา 2564
• หน่วยที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
• หน่วยที่ 2 ลักษณะทางกายภาพทวีปอเมริกาเหนือ
• หน่วยที่ 3 ภูมิอากาศ พืชพรรณทวีปอเมริกาเหนือ
• หน่วยที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติทวีปอเมริกาเหนือ
• แบบทดสอบ ONLINE ทวีปอเมริกาเหนือ

• โครงการสอน
• โครงสร้างและวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา
• ภาระงาน / ชิ้นงาน ปีการศึกษา 2564
• หน่วยที่ 1 ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาใต้
• หน่วยที่ 2 ภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้

• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

•
•
•
•
•
•

• 1 - 4 มิถุนายน 2564
• 7 - 11 มิถุนายน 2564
• 14 - 18 มิถุนายน 2564
• 21 - 25 มิถุนายน 2564
• 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
• 5 - 9 กรกฎาคม 2564
• 12 - 16 กรกฎาคม 2564
• 19 - 23 กรกฎาคม 2564
• 29-30 กรกฎาคม 2564
• 2-6 สิงหาคม 2564
• 9-13 สิงหาคม 2564
• 16 - 20 สิงหาคม 2564
• 23 - 27 สิงหาคม 2564
• 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564
• 6 - 10 กันยายน 2564
• 13 - 17 กันยายน 2564
• 20 - 24 กันยายน 2564
 สถิติ
เยี่ยมชม
39262  
• ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ
• ทวีปยุโรป
• การคำนวณมาตรส่วนในแผนที่
• ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
• ระบอบการปกครอง
• กฎหมายในชีวิตประจำวัน

• ภาคเรียนที่ 1
•
•
•

• ภาคเรียนที่ 2
•

• 5/4 วิชาภูมิศาสตร์
• 5/7 วิชาภูมิศาสตร์
• 5/10 วิชาภูมิศาสตร์
• 6/5 วิชาโลกศึกษา 1
• 6/12 วิชาโลกศึกษา 1


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.889246 sec.