kru_nitjudo Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   หลักสูตร
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัดรายวิชา
• แผนการวัดผลประเมินผล
• แผนการจัดการเรียนรู้
• หน่วยที่ 1 มารู้จักกีฬายูโดกันเถอะ
• หน่วยที่ 2 สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
• หน่วยที่ 3 ทักษะพื้นฐานกีฬายูโด
• หน่วยที่ 4 ยูโดยอดนักทุ่ม
• หน่วยที่ 5 เทคนิคการปล้ำ
• หน่วยที่ 6 กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ
• แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลงานด้านกีฬายูโดส.ว.3
• วิดิทัศน์การแข่งขัน
• ผลงานนักเรียนคำศัพท์
• สไลด์นำเสนอกีฬายูโด
• รายชื่อนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้สถาบัน

นักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติ
• รณรงค์ยาเสพติด 2555
• เยาวชนรักชาติ รักประชาธิปไตย
• นำเสนอผลงาน 1
• นำเสนอผลงาน 2

สื่อการเรียนการสอน
• skill judo
• แบบฝีกทักษะ1
• สื่อวิชาพลศึกษา พ31102
• แบบฝึกทักษะ2
• แบบฝึกทักษะ3
• แบบฝึกทักษะ4
•

• ติดรอ

แฮนด์บอล
• ประวัติแฮนด์บอล
• แบบฝึกหัด
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัด
• การเล่นกีฬาแฮนด์บอล

สุขศึกษา ม.4 พ31101
• คำอธิบายรายวิชา
• ระบบต่างๆของร่างกาย
• ใบงานบทที่ 1
• เฉลยใบงานบทที่ 1
• แบบทดสอบบทที่ 1
• การดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัว
• สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน
• การใช้ยาและสารเสพติด
• กฏหมายยาเสพติด
• ความรุนแรงในสังคม
• แบบทดสอบ
• กาดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัว2
• พฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต1-2
• ค่านิยมทางเพศกับวัฒนธรรม
• สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน2

สุขศึกษา ม.3 พ23103
• คำอธิบายรายวิชา/ตัวชี้วัด
• อนามัยเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์
• ใบงาน
• แบบทดสอบ 1
• การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว
• แบบทดสอบ 2สืบค้นข้อมูล
• google
• bing
• yahoo

หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ข่าวสด
• สยามกีฬา


                                                     ประกาศ

                         คลิ๊ก เข้าทำเเบบทดสอบ หน่วยที่ 1 มารู้จักกีฬายูโดกันเถอะ     

คาบที่ 2 หน่วยที่ 2  มารู้จักกีฬายูโดกันเถอะ 
      1.ครูเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกีฬายูโดพอสังเขป/อธิบายและ 

         สาธิตเกี่ยวกับการแต่งกายและทำความเคารพ
     2. 
นักเรียนฝึกปฏิบัติการผูกสายรัดเอวและการทำความเคารพ

        โดยคำนึงถึงระยะห่างทางสังคมด้วย
     3.
ในกรณีนักเรียนเรียนออนไลน์ให้ศึกษาเรียนรู้จาก Web. Kru_nitjudo  หัวข้อหลัก หลักสูตร  
       หัวข้อย่อยเรื่องหน่วยที่ 2และศึกษาจากสื่อการเรียนการสอน หัวข้อย่อยสื่อวิชาพลศึกษา พ31102
    4.
เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม

คาบที่ 3  ทบทวนเรื่องการแต่งกายและการทำความเคารพและสอบปฏิบัติทำแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ
หน่วยที่ 3 ทักษะพื้นฐานกีฬายูโด
คาบที่ 4 การทรงตัว /การเคลื่อนที่
คาบที่ 5 การจับคู่ต่อสู้/การทำให้คู่ต่อสู้เสียการทรงตัว
กิจกรรม
     1.นักเรียนศึกษาใน Web. kru_nitjudo จากสื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
        และฝึกฝนตนเองตามที่ได้อธิบายและมีรูปภาพประกอบ
     2.ให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการฝึก  
     3. สรุปทบทวนโดยทำ Mind Mapping หัวข้อที่เรียนลงสมุด พร้อม
         ส่งในสัปดาห์ต่อไป  มีข้อสงสัยสอบถามได้ในไลน์กลุ่มของห้อง


News
คำอธิบายรายวิชา
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2013-01-22 16:00:51 2474 0 Approve
ประวัติแฮนด์บอล
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2013-01-22 15:26:06 5606 0 Approve
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 2
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2013-01-22 15:09:41 1691 0 Approve
กีฬายูโด
Create : 2011-10-09 09:52:57 3388 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กีฬายูโด2
Create : 2012-02-04 16:33:27 2406 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ฝากบอกนักกีฬายูโด และศิษย์รักทุกคน
Create : 2011-10-09 09:32:28 2220 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

more


Article
Search 
แฮนด์บอล

Create : 2013-01-22 15:20:47 1620 0

more


PhotoAlbums
Search

ไม่ระบุ

Create : 2020-06-30 15:14:08 146

ไม่ระบุ

Create : 2020-06-29 14:31:31 156

ไม่ระบุ

Create : 2020-06-29 14:31:20 145

more


Statistic
Counter
59840  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.872774 sec.