NITTHA Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

นางขนิษฐา ตันกูล
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรร
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัด
• เกณฑ์การประเมิน
• การออมและการลงทุน
• กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
• พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
• กฎหมายกับการดำเนินชีวิตในสังคม
• เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของการปกครองไทย
• สถาบันทางสังคม
• วัฒนธรรมไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย

• คำอธิบายรายวิชา และตัวชี้วัด
• เกณฑ์การประเมิน
• ใบความรู้
• พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา
• ประวัติศาสตร์อยุธยา

• ลักษณะทั่วไปของทวีปยุโรป
• การอ่านและแปลความหมายของแผนที่
• ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป
• ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของยุโรป
• ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป

• คำอธิบายรายวิชา และตัวชี้วัด
• พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
• สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพ


 
       

 


Statistic
Counter
46200  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.567242 sec.