krujane Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   ข้อมูลส่วนบุคคล
• ประวัติส่วนตัว
• คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
• แผนการจัดการเรียนรู้
• สื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
• เข้าร่วมอบรมภายใน
• เข้าร่วมอบรมภายนอก
• กรรมการดำเนินงานการจัดอบรม

เอกสาร/ผลงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา
• รายชื่อนักเรียนชั้นม.1/4
• ข้อมูลติดต่อ
• ตารางเรียน
• เวรประจำวัน
• ผลงานนักเรียน
• บันทึกความดี
• จิตสาธารณะประโยชน์
• โครงงานห้องเรียนสีขาว
• โครงงานคุณธรรม
• โครงงานต่อต้านยาเสพติด
• การแยกขยะในห้องเรียน

เอกสาร/ผลงานในกลุ่มสาระฯ
• ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
• หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกลุ่มสาระฯ
• โครงการศึกษาดูงานกลุ่มงานคอมพิวเตอร์
• โครงการทำบัตรนักเรียน(งปม.)

ความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
• ข่าวสาร
• กิจกรรมอบรมต่างๆ
• รายการน่าดู
• เว็บไซต์การศึกษา
• เกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา
• ก้าวทันเทคโนโลยี
• ภัยจากเทคโนโลยี


เอกสาร/ผลงานในหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
• สาธารณูปโภค - น้ำประปา
• สาธารณูปโภค - ไฟฟ้า
• ค่าโทรศัพท์ 13 หมายเลข TOT
• บริการคู่สายโทรศัพท์ 1 หมายเลข
• อินเทอร์เน็ต 3BB 1 หมายเลข
• บริการคู่สายอินเทอร์เน็ต 3BB 1 หมายเลข
• อินเทอร์เน็ต TRUE 2 หมายเลข
• วัสดุสำนักงาน(ทั้งรร.)
• หมึกพิมพ์(ทั้งรร.)
• งานแผนงาน
• งานโสตทัศนูปกรณ์
• ไวนิล และสื่อสิ่งพิมพ์
• กรรมการโครงการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน คันที่ 49-52
• โครงการจัดทำบัตรอนุญาติเข้าบริเวรโรงเรียน(บค.)
• โครงการทำบัตรประจำตัวบุคลากรภายในโรงเรียน(..)
• โครงการทำบัตรอาหาร(ทป.)

ผลงานนักเรียน
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปฏิทินกิจกรรม
• กำหนดการ

New Topic

New Article
สัปดาห์ที่ ๑๔ แก่นแท้ของการพัฒนา
Create by : LDASW3
สัปดาห์ที่ ๙ สื่อกู้ชีพฉุกเฉิน สำหรับเด็ก SUBTHAI
Create by : LDASW3
สัปดาห์ที่ ๘ สื่อกู้ชีพฉุกเฉิน สำหรับเด็กเล็ก SUBTHAI
Create by : LDASW3
แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
Create by : Satriwit3
เรียนออนไลน์ ศ 32106 ม.5/11-12 วิชาเลือก 8 มี.ค.64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ 6/12 5 ก.พ.64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/8 และ 6/7 3 ก.พ. 64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ/12 29 ม.ค.64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/11 28 ม.ค. 64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ ศ 32108 ม.6/11-12 วิชาเลือก 26 ม.ค.64
Create by : kruAkkarat

Advertise
Activity

Statistic
Counter
27850  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.234883 sec.