AUNTHIKA Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

คำอธิบายรายวิชา ท๒๒๑๐๑                               ตัวชี้วัดรายวิชา ท๒๒๑๐๑                        หลักสูตรแกนกลางฯ ๒๕๕๑ ภาษาไทย ม.๒ 


ครูแขก
                   batch_0Mickey-minnie-reading.jpg
Inkedimages (1)_LI.jpg

  ขั้นตอนที่ ๑  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
     ปีที่ ๔ แผนการเรียนอังกฤษ-จีน และ
     แผนการเรียนจีน-ฝรั่งเศส 
สแกน QR code 
     เข้ากลุ่มไลน์ครูผู้สอน (ครูอันธิกา  บุญเลิศ) 
     รายวิชาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทวีวัฒนา
     รหัสวิชา ท๓๐๒๐๑ 
เพื่อเข้าฟังคำชี้แจง
     การเรียนออนไลน์  ดังนี้

141394.jpg

google-calssroom.png
           ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ครูผู้สอน
      เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทุกคนเข้าห้องเรียน
      โดยใช้รหัสของชั้นเรียน ดังนี้

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ ๔/๘   รหัสของชั้นเรียน   2yyzspl

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๐  รหัสของชั้นเรียน   bpq2zlr


  ขั้นตอนที่ ๓  คลิกเข้าเรียนห้องเรียนออนไลน์ ม.๔


s4p53w.jpg

 >>>>เอกสารเผยแพร่ <<<<<<
 การอบรมคูปองครู ประจำปี ๒๕๖๑

๑. หลักสูตร 'การวิจัยในชั้นเรียนฯ ม.ศิลปากร
๒. หลักสูตร 'พัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ฯ พว.


>>>>การอบรมกับหน่วยงานภายนอก<<<<

๑. การสร้างสื่อเทคโนโลยี 3D
๒. การสร้างและตรวจข้อสอบอัตนัย ของ สทศ.
๓. การอ่านออกเสียงทำนองเสนาะ

>>>> ผลงาน และอื่น ๆ <<<<
- การแข่งขันการอ่านฟังเสียง
- กิจกรรมชุมนุมคำคม (การต่อศัพท์อักษรไทย) 
- Best Practice
- โครงการคำคม (การต่อศัพท์อักษรไทย)

ิชาแหล่งเรียนรู้ในเขตทวีวัฒนา ท๓๐๒๐๑ 
          -แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
          -ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลงานนักเรียน ประเภทการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในเขตทวีวัฒนา

>>พิพิธภัณฑ์สุขสะสม
>>บ้านพิพิธภัณฑ์
>
>โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ เขตทวีวัฒนา
>
>สวนกล้วยไม้ เขตทวีวัฒนา
>>ถนนอุทยาน กทม.


ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
• แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทวีวัฒนา (วิชาเพิ่มเติม)

วิชา แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเขตทวีวัฒนา
•

ยินดีต้อนรับ 'ห้องเรียนครูแขก'


customLogo.jpg

20110029_2007310992859.jpg

คำชี้แจงการเข้าเรียนออนไลน์ >>รายวิชาภาษาไทย ๓ ท๒๒๑๐๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

   
           ขั้นตอนที่ ๑  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๕ , ม.๒/๗ , ม.๒/๑๐ และ ม.๒/๑๓ สแกน QR code เข้ากลุ่มไลน์ครูผู้สอน
รายวิชาภาษาไทย (ครูอันธิกา  บุญเลิศ) เพื่อเข้าฟังคำชี้แจงการเรียนออนไลน์  ดังนี้  Kiss

130397.jpg  
130392.jpg

           ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ครูผู้สอนเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนทุกคนเข้าห้องเรียน โดยใช้รหัสของชั้นเรียน ดังนี้

                            - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ ๒/๕  รหัสของชั้นเรียน   vwizcnp

                              - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๗  รหัสของชั้นเรียน   
7suolt6

      - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๐ รหัสของชั้นเรียน   
pgbbefa

      - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๓ รหัสของชั้นเรียน   
zks3ugm


google-classroom.jpg
                                                                               คู่มือการเข้าใช้ Google Classroom  คลิกที่นี่


                                                   ขั้นตอนที่ ๓  คลิกเข้าเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทย ๓ รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑
 

ห้องเรียนออนไลน์.png8f7d76052e34d0db124c0b906ccdfc4a.jpg
Inkedunnamed_LI.jpgข่าวประชาสัมพันธ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2563

172550.jpg
172551.jpg
172552.jpg
                                                                                                                รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประเภทการแข่งขันคำคม (การต่อศัพท์อักษรไทย)
                                                       
                                                              ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
                           
                                                                               ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑


                  134026.jpg  134027.jpg

ผลการแข่งขัน / รางวัลที่ได้รับ
                   
                       Laughing ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) ประเภททีมคู่  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
   
                             ๑) นางสาวมณฑกาญจน์   สุดภะวา   ม.๓/๑๒     ๒) เด็กหญิงวรินท์น่า    ธรรมนิธิรัตน์   ม.๒/๓

                                  ครูผู้ฝึกซ้อม   นางจันทร์เจ้า   เถียรทวี  และ  นางสาวพรภัทร์สร   แพงแก้ว

                       Laughing ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมเดี่ยว  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

                             ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                                    - นายเจษฎา   นันทวีผล   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ ๖/๑

                             ครูผู้ฝึกซ้อม   นางสาวอันธิกา    บุญเลิศ


134023.jpg

                     


ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-๑๙


1202220200322041304.jpg                                      

                 
News
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2020-04-18 23:22:31 276 0 Approve

more


Article
Search 
รู้ทันโรคโควิด-19
บทความ
Create : 2020-04-19 02:34:57 361 0
กรมควบคุมโรค
บทความ
Create : 2020-04-19 02:10:06 988 0
การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
บทความ
Create : 2019-10-10 13:43:03 287 0

Create : 2019-10-10 12:52:28 244 0

more


PhotoAlbums
Search

กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2020-04-19 01:00:15 204

ไม่ระบุ

Create : 2019-10-10 13:54:45 178

กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2019-10-10 13:54:43 180

more


Statistic
Counter
14893  New Topic

Advertise
Activity

New Article
เรียนออนไลน์ ศ 32106 ม.5/11-12 วิชาเลือก 8 มี.ค.64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ 6/12 5 ก.พ.64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/8 และ 6/7 3 ก.พ. 64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ/12 29 ม.ค.64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/11 28 ม.ค. 64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ ศ 32108 ม.6/11-12 วิชาเลือก 26 ม.ค.64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ วิชา ศ30216 วิชาเลือก ม5/11-12 25 ม.ค. 64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/9 25 ม.ค.2564
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ/12 22 ม.ค.64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/11 21 ม.ค. 2564
Create by : kruAkkarat

Personal Data


Top 10 Vote Member
kruwi Share
12 Score
arun Share
6 Score
Sangleay Share
6 Score
thai Share
5 Score
kru_sang Share
3 Score
krupads Share
3 Score
KRUPUY Share
3 Score
Kru_unchasa Share
2 Score
KruBhurita Share
2 Score
KRU_NAN Share
2 Score

•


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.370890 sec.