AUNTHIKA Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

ยินดีต้อนรับ "ห้องเรียนครูแขก"


600-thaiLang-Day-1.jpg

341673.jpg

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รูปภาพ7.jpg
รูปภาพ10.jpg

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

- รายวิชาภาษาไทย 6 ท23102  (ม.3)

- รายวิชาภาษาไทย 2 ท31102  (ม.4)


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
• ห้องเรียนออนไลน์ (Online)
• รายวิชาภาษาไทย ๓ ท๒๒๑๐๑
• ตัวชี้วัด
• คำอธิบายรายวิชา

เพจออนไลน์ : ห้องเรียนครูแขก
• ห้องเรียนครูแขก
• สื่อ Online

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายวิชาภาษาไทย ๕ รหัสวิชา ท๒๓๑๐๑
• โครงสร้างรายวิชา
• มาตรฐาน/ตัวชี้วัดรายวิชาภาษาไทย
• เข้าเรียน : ห้องเรียนออนไลน์
• โครงการสอน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
• รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ๑ รหัสวิชา ท๓๑๑๐๑
• เข้าเรียน : ห้องเรียนออนไลน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รายวิชาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทวีวัฒนา รหัสวิชา ท๓๐๒๐๑
• ห้องเรียนออนไลน์ (Online)

ผลงานนักเรียน รายวิชาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทวีวัฒนา รหัสวิชา ท๓๐๒๐๑
• พิพิธภัณฑ์สุขสะสม
• บ้านพิพิธภัณฑ์
• โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ เขตทวีวัฒนา
• สวนกล้วยไม้ เขตทวีวัฒนา
• ถนนอุทยาน / ถนนอักษะ

เอกสารเผยแพร่ : การอบรมพัฒนาด้านวิชาชีพครู
• หลักสูตร 'การวิจัยในชั้นเรียนฯ ' ม.ศิลปากร
• หลักสูตร 'พัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ฯ พว.
• การสร้างสื่อเทคโนโลยี 3D
• การสร้างและตรวจข้อสอบอัตนัย ของ สทศ.
• การอ่านออกเสียงทำนองเสนาะ

ผลงาน และอื่น ๆ
• การแข่งขันการอ่านฟังเสียง
• กิจกรรมชุมนุมคำคม (การต่อศัพท์อักษรไทย)
• Best Practice
• โครงการคำคม (การต่อศัพท์อักษรไทย)

คู่มือการใช้ระบบ Google Classroom
• ขั้นตอนการใช้ระบบ Google Classroom

Activity

Title of the document ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

    555555.jpg

งานนำเสนอ การศึกษา ว่างเปล่า เกี่ยวกับฉัน ลายมือ มีสีสัน.jpg
งานนำเสนอ การศึกษา ว่างเปล่า เกี่ยวกับฉัน ลายมือ มีสีสัน (1).jpg

    1.png


รหัสห้องเรียน Google Classroom.jpg

      2.png


รหัสห้องเรียน Google Classroom (1).jpg


ผลการแข่งขันคำคม (การต่อศัพท์อักษรไทย) / รางวัลที่ได้รับ
                   
                       Laughing ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) ประเภททีมคู่  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
   
                             ๑) นางสาวมณฑกาญจน์   สุดภะวา   ม.๓/๑๒     ๒) เด็กหญิงวรินท์น่า    ธรรมนิธิรัตน์   ม.๒/๓

                                  ครูผู้ฝึกซ้อม   นางจันทร์เจ้า   เถียรทวี  และ  นางสาวพรภัทร์สร   แพงแก้ว

                       Laughing ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมเดี่ยว  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

                             ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                                    - นายเจษฎา   นันทวีผล   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ ๖/๑

                             ครูผู้ฝึกซ้อม   นางสาวอันธิกา    บุญเลิศ


134023.jpg

                                                                                      


                                                 
 การปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการป้องกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1202220200322041304.jpg                                                                                                                                                            

                                                                            


                                                                           
News
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2020-04-18 23:22:31 1516 0 Approve

more


Article
Search 
รู้ทันโรคโควิด-19
บทความ
Create : 2020-04-19 02:34:57 1627 0
กรมควบคุมโรค
บทความ
Create : 2020-04-19 02:10:06 2956 0
การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
บทความ
Create : 2019-10-10 13:43:03 1886 0

Create : 2019-10-10 12:52:28 1526 0

more


PhotoAlbums
Search

กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2020-04-19 01:00:15 1081

ไม่ระบุ

Create : 2019-10-10 13:54:45 979

กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2019-10-10 13:54:43 1111

more


Statistic
Counter
52228  คลังบทเรียนรายวิชาภาษาไทย ม.๓
• มัธยมศึกษาปีที่ ๓
• มัธยมศึกษาปีที่ ๔

•
•
•

Google Classroom 3/6
• พบครูที่ปรึกษา
• เช็คชื่อนักเรียน (สำหรับครู) นักเรียนห้ามทำ


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.896593 sec.