Artsw3 Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

• หลักสูตร

• โครงสร้างหลักสูตร

• นางสาวกรกช นวพงศ์ธนานนท์
• นายจุมพล ปัญจะ
• นายอัครัช บุญแท้
• นางสาวนฤมล ไชยวุฒิ
• นางสาวสวรรยา เต็งสุวรรณ์
• นางสาววนัชพร กุลเสน
• ว่าที่ ร.ต.หญิงเมธาวี วงษ์ตระกูล
• นางสาวกมลา กัลยาณพงศ์
• นายอิศรา แซ่เอา


PhotoAlbums
Search
การเปิดงานวันสุนทรภู่
กิจกรรม (ภายนอก)

Create : 2022-07-01 02:41:14 158
กิจกรรมระบายสีภาพย้อนแสง
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2019-05-30 17:21:11 868

more


Comment(s)


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                     

ขอบคุณสำหรับการติดตามข่าวสาร

Personal Data


Article
Search 
วารสาร

Create : 2022-07-07 18:19:25 156 0

more


Friends

more

New Article
สัปดาห์ที่ ๑๔ แก่นแท้ของการพัฒนา
Create by : LDASW3
สัปดาห์ที่ ๙ สื่อกู้ชีพฉุกเฉิน สำหรับเด็ก SUBTHAI
Create by : LDASW3
สัปดาห์ที่ ๘ สื่อกู้ชีพฉุกเฉิน สำหรับเด็กเล็ก SUBTHAI
Create by : LDASW3
แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
Create by : Satriwit3
ประกาศงานนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Create by : Satriwit3
เรียนออนไลน์ ศ 32106 ม.5/11-12 วิชาเลือก 8 มี.ค.64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ 6/12 5 ก.พ.64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/8 และ 6/7 3 ก.พ. 64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ/12 29 ม.ค.64
Create by : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/11 28 ม.ค. 64
Create by : kruAkkarat

Advertise

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.010999 sec.