procurement หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบโสตและระบบโสตทัศน์ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

>>> ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบโสตและระบบโสตทัศน์ห้องประชุมโรงเรียน <<<
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนและเอกสารแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก 
 ประกาศประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบโสตและระบบโสตทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
>>> เอกสารประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบโสตและระบบโสตทัศน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
>>> ประกาศโรงเรียนประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบโสตและระบบโสตทัศน์
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 
ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเทพผดุงพร
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 
ปรับปรุงระบบโสตทัศน์ ห้องประชุมโรงเรียน
 >>> ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ <<< 
>>> เอกสารขายทอดตลาด <<<
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายความร้อนและเครื่องปรับอากาศ
(หอประชุมเทพผดุงพรและห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์)


 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
ซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้
(หอประชุมเทพผดุงพรและห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์)


 ประกาศประกวดราคาปรับปรุงพัฒนาและจัดหาคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
>>> เอกสารประกวดราคาปรับปรุงพัฒนาและจัดหาคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
>>> ประกาศโรงเรียนประกวดราคาปรับปรุงพัฒนาและจัดหาคอมพิวเตอร์
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
ปรับปรุงพัฒนาและจัดหาคอมพิวเตอร์
 
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 2 
 เอกสารขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ  
ซื้อหนังสือแบบเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
โดยวิธีการคัดเลือก


 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือเรียน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก

 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องศูนย์การเรียนรู้ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (14/11/65)
 ประกาศประกวดราคาซื้อพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องศูนย์การเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
>>> เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
>>> ประกาศโรงเรียนประกวดราคาซื้อพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องศูนย์การเรียนรู้
 ประกาศประกวดราคาซื้อพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องศูนย์การเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
>>> เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาสภาพแวดล้อมห้องศูนย์การเรียนรู้
(จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทางพร้อมติดตั้ง) ประจำปีการศึกษา 2565

 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องศูนย์การเรียนรู้ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศประกวดราคาซื้อพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องศูนย์การเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
>>> เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
>>> ประกาศโรงเรียนประกวดราคาซื้อพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องศูนย์การเรียนรู้
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาสภาพแวดล้อมห้องศูนย์การเรียนรู้
ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์
>>> เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์
>>> ประกาศโรงเรียนประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
>>> ขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้จำนวน 5 ห้อง
 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้จำนวน 5 ห้อง
>>> เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์
>>> ประกาศโรงเรียนประกวดราคาปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้จำนวน 5 ห้อง 
>>> แบบแปลนห้องศูนย์การเรียนรู้จำนวน 5 ห้อง 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบระบายความร้อนและเครื่องปรับอากาศ 
อาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมปรับปรุงพัฒนา
และจัดหาคอมพิวเตอร์

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมปรับปรุงพัฒนา
และจัดหาคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบระบายความร้อนและเครื่องปรับอากาศ
อาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น
>>> เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์
>>> ประกาศโรงเรียนการจัดซื้อจัดจ้างระบบระบายความร้อน
และเครื่องปรับอากาศอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น
>>> แบบแปลนเครื่องปรับอากาศอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น
 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
>>> เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ 
>>> ประกาศโรงเรียนประกวดราคาพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
>>> ขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
>>> แบบแปลนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือห้องเรียนพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2565

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565

 ประกาศประชาพิจารณ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบระบายความร้อนและเครื่องปรับอากาศ
อาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น
>>> เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์
>>> ประกาศโรงเรียนการจัดซื้อจัดจ้างระบบระบายความร้อน
และเครื่องปรับอากาศอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น

 ประกาศประชาพิจารณ์พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
>>> เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ 
>>> ประกาศโรงเรียนประกวดราคาพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
>>> ขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
>>> แบบ บก.06
>>> แบบแปลนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน
 ครูและการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ (English Program)
กิจกรรมกับเจ้าของภาษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเรียนภาษาอังกฤษ
กับครูเจ้าของภาษาสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted) และห้องเรียนปกติ


 ประกาศประชาพิจารณ์ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในโรงเรียน
>>> ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในโรงเรียน
>>> เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
>>> ขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
 >>> ผังการติดตั้งกล้องวงจรปิด

  16 มี.ค. 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน
 ครูและการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ (English Program)
กิจกรรมกับเจ้าของภาษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

  16 มี.ค. 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเรียนภาษาอังกฤษ
กับครูเจ้าของภาษาสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted) และห้องเรียนปกติ

  28 ก.พ. 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


24 ก.พ. 2565 
ประกาศผู้ชนะการจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

  21 ก.พ. 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบระบายความร้อนและเครื่องปรับอากาศ
อาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น

 ประกาศประชาพิจารณ์ การซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 
>>> เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์
>>> ประกาศโรงเรียนประกวดราคาการซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
>>> ขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
  11 ก.พ. 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในโรงเรียน

11 ก.พ. 2565 ประกาศการจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
>>> ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
>>> เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างก่อสร้างระบบระบายความร้อนและเครื่องปรับอากาศอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น


ประกาศประชาพิจารณ์ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
>>> เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์
>>> ประกาศโรงเรียนประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
>>> ขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)

 7 ก.พ. 65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 28 เม.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ระบบระบายความร้อนและเครื่องปรับอากาศอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 20 เม.ย. 64 ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จ้างก่อสร้าง ระบบระบายความร้อนและเครื่องปรับอากาศอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น

 10 เม.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
เช่า
ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมปรับพัฒนาและจัดหาคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 10 เม.ย. 64  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างโครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ครูและการบริหารจัดการ
โครงการห้องเรียนพิเศษ (English Program)
กิจกรรมกับเจ้าของภาษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 09 เม.ย. 64  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
เรื่อง ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมปรับพัฒนาและจัดหาคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2564

 09 เม.ย. 64  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
เรื่อง โครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ครูและการบริหารจัดการ
โครงการห้องเรียนพิเศษ (English Program)
กิจกรรมกับเจ้าของภาษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ปีการศึกษา 2564

 7 เม.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจัดซื้อ ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือช่วยสอน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 2 เม.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
การซื้อหนังสือแบบเรียน ห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก

 30 มี.ค. 64  ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือช่วยสอน
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 29 มี.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
การซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก

29 มี.ค. 64  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2564
เรื่อง แบบหนังสือเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

 24 มี.ค. 64  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้


 24 มี.ค. 64  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือช่วยสอน
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 23 มี.ค. 64  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
เรื่อง โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted) และห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา 2564

17 มี.ค. 64 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
เรื่อง การซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ปีการศึกษา 2564

  26 ม.ค.64 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 
 20 ม.ค. 64 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
การซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในโรงเรียน

  18 ม.ค. 64 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในโรงเรียน


คุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
กล้องวงจรปิดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
จำนวน 170 ตัว (Terms of Reference : TOR)


 13 ม.ค. 64 คุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
กล้องวงจรปิดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
จำนวน 170 ตัว (Terms of Reference : TOR)

12 ม.ค. 64  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในโรงเรียน

 06 พ.ย. 63 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือช่วยสอน
(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดแขวนแบบดึงมือ พร้อมติดตั้ง)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

  05 พ.ย. 63 คุณลักษณะครุภัณฑ์เฉพาะงานจัดซื้อ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดแขวนแบบดึงมือ พร้อมติดตั้ง
(Terms of Reference : TOR)


 30 ต.ค. 63 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือช่วยสอน
(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดแขวนแบบดึงมือ พร้อมติดตั้ง)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 30 ต.ค. 63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องมือช่วยสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 14 ต.ค. 63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในโรงเรียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 9 ต.ค. 63 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


 6 ต.ค. 63 ประกวดราคาซื้อโครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

6 ต.ค. 63 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 


 1 ต.ค. 63 ประกวดราคาซื้อโครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
1 ต.ค. 63 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
 
คุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) การซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
ผังอาคาร 7 ชั้น สำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิด


 21 ก.ย. 63 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
 
คุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) การซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
ผังอาคาร 7 ชั้น สำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิด

 21 ก.ย. 63 ประกวดราคาซื้อโครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 20 พ.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 19 พ.ค. 63 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
 13 พ.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 

1 พ.ค. 63 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

 1 พ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


3 เม.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 เม.ย. 2563 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 1 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน
ครูและบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 31 มี.ค. 2563 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 31 มี.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 Laughing 25 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 
 24 มี.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 17 มี.ค. 2563 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน
ครูและบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)


17 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งและซ่อมบำรุง
เครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


15 พ.ย. 2562 เอกสารประกวดราคาซื้อติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

15 พ.ย. 2562 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ ๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่๒/๒๕๖๒

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การจ้างโครงการเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา
สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ(Gifted)และนักเรียนห้องเรียนปกติ


ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา
สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ(Gifted) และนักเรียนห้องเรียนปกติ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)


ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ปรับปรุงรางระบายน้ำฝนและรางระบายน้ำ หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ปรับปรุงรางระบายน้ำฝนและรางระบายน้ำ หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ปรับปรุงรางระบายน้ำฝนและรางระบายน้ำ หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๙ มกราคม ๒๕๖๒ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบ All in One ๑๒๐ เครื่อง

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบ All in one จำนวน ๑๒๐ เครื่อง

๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกวดราคาจ้างโครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกวดราคาจ้างโครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ
จัดค่ายบูรณาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ


๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน ๗ ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีพื้นบ้าน

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๖๐ เครื่อง

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาร้านก๋วยเตี๋ยว 

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกาศจ้างครูต่างประเทศ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (EP) 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกาศจ้างครูต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษ (gifted และ ทั่วไป) 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกาศจ้างครูต่างประเทศ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (gifted) 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกาศยื่นซองประมูลร้านก๋วยเตี๋ยวในโรงเรียน

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกาศจ้างครูต่างประเทศ สอนวิชา คณิตศาสตร์
๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกาศจ้างครูต่างประเทศ สอนวิชา ภาษาอังกฤษ (EP)
๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกาศจ้างครูต่างประเทศ สอนวิชา ภาษาอังกฤษ (Gifted)

(๑ มิถุนายน ๒๕๖๐) ประกาศรับสมัครครูชาวต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษ (จ้างโดยวิธีพิเศษ)
  รายละเอียด

(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ประกาศรับสมัครครูชาวต่างประเทศ (จ้างโดยวิธีพิเศษ)
  รายละเอียด

(๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ประกาศรับสมัครครูชาวต่างประเทศ (จ้างโดยวิธีพิเศษ)
  รายละเอียด

(๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ประกาศผลการพิจารณาร้านค้าร้านจำหน่ายไอศกรีมตักในโรงอาหาร
รายละเอียด 

(๒๗ เมษายน ๒๕๖๐) ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย
รายละเอียด

 (๒๖ เมษายน ๒๕๖๐) ประกาศยื่นซองประมูลขายของในโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
รายละเอียด

( ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐) ประกาศรับสมัครคัดเลือก
เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ
รายละเอียด  หน้าที่๑  หน้าที่๒  หน้าที่๓

( ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐) ประกาศจ้างจัดค่ายบูรณาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted
รายละเอียด

( ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐) ประกาศจ้างจัดค่ายบูรณาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Eglish Program
รายละเอียด

( ๔ เมษายน ๒๕๖๐) ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน ๖๙ เครื่อง
 รายละเอียด 

(๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดต่างๆ โดยวิธีตกลงราคา
>>รายละเอียด<<


(๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐) ประกาศสอบราคาการปรับปรุงห้องเรียนสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
>>รายละเอียด<<

(๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐) ประกาศสอบราคาการเอาประกันอุบัติเหตุนักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน

>>รายละเอียด<<

(๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐)  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร
 รายละเอียด

(๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐)  ประกาศจ้างครูชาวต่างประเทศ โดยวิธีพิเศษ
>>>รายละเอียด<<<

( ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐) ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน ๖๙ เครื่อง
รายละเอียด

(๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐)  ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำวารสารโรงเรียน โดยวิธีตกลงราคา
รายละเอียด

ประกาศสอบราคาจ้างตัดเสื้อค่ายวิชาการ Smart Gifted Camp ระดับชั้น ม.๒
โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด >> ไฟล์ประกาศ <<>> ไฟล์คุณลักษณะ<< 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา รถบัสรับส่งนักเรียน
เพื่อเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.๒
(โดยวิธีตกลงราคา)
รายละเอียด >>หน้าที่๑<<>>หน้าที่๒<< 


ข่าวสาร
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-01-11 20:49:39 1929 0 Approve
๙ มกราคม ๒๕๖๒ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-01-11 20:44:24 1906 0 Approve
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๒๐ เครื่อง
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-11-23 15:32:23 2025 0 Approve
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบ All in one จำนวน ๑๒๐ เครื่อง
เมื่อ : 2018-10-18 15:06:03 2671 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกวดราคาจ้างโครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ : 2018-04-05 16:10:37 3647 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกวดราคาจ้างโครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ : 2018-04-05 16:06:29 2929 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ค่ายคุณธรรมและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-06-02 10:43:44 1554

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
110303  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.331212 sec.