Prasert หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่......ห้องเรียนออนไลน์ ให้นักเรียน ห้อง ม.2/2-12 เข้าคราสรูมเทคโนโลยีและการสื่อสาร2
• บทที่ 1 ซอฟต์แวร์
• บทที่ 2 หลักการแก้ไขปัญหา
• บทที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ 1
• บทที่ 4 อินเตอร์เน็ต
• บทที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ 2
• หน่วยการเรียนรู้

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
• ระบบจำนวน
• ระบบเลขฐาน ในระบบคอมพิวเตอร์
• การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์
• หลักการคำนวนเลข ในระบบคอมพิวเตอร์
• ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น
• พีชคณิตบูลีน
• เมตริกซ์
• พีชคณิตเชิงเส้น
• อนุพันธ์ฟังก์ชั่น

การจัดการฐานข้อมูล
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและการใช้โปรแกรม ACCESS 2010
• หน่วยการเรียน

การนำเสนอข้อมูล
• หลักในการนำเสนอข้อมูล
• หน่วยการเรียนรู้
• คู่มือ การใช้งานโปรแกรม MS Powerpoint

LOGO
• หลักในการเขียนโปรแกรมภาษา LOGO

การเขียนโปรแกรม ( Visual Basic )
• คู่มือ โปรแกรม Visual Basic 6.0
• คู่มือ โปรแกรม Visual Basic 2008
• คู่มือ โปรแกรม Visual Basic 2010
• หลักการเขียนโปรแกรม

Multimedia
• Multimedia คืออะไร

Download programs
• Dev c++
• RAPTOR 1.04B
• RAPTOR 2012

วิทยาการคำนวน2
• ตัวชี้วัด
• บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวนคือ อะไร
• บทที่ 2 การแก้ไขปัญหาโดยใช้โปรแกรมไพทอน
• บทที่ 3 การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม Scratch
• บทที่ 4 หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
• บทที่ 5 เทคโนโลยีการสื่อสาร
• วิดีทัศน์ (สสวท)

การออกแบบและเทคโนโลยี2
• ตัวชี้วัด
• บทที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต
• บทที่ 2 วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
• บทที่ 3 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
• บทที่4 การคิดเชิงออกแบบ
• วิดีทัศน์ (สสวท)

วิทยาการคำนวน5
• ตัวชี้วัด
• บทที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่า
• บทที่ 2 การเก็บและรวบรวมข้อมูล
• บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
• บทที่ 4 การสื่อสารด้วยข้อมูล
• วิดีทัศน์ (สสวท)

การออกแบบและเทคโนโลยี5
• ตัวชี้วัด
• บทที่ 1 ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา
• บทที่ 2 โครงงานกับการแก้ปัญหา
• บทที่ 3 การสร้างประโยชน์จากผลงาน
• วิดีทัศน์ (สสวท)

กิจกรรม

วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการตำนวณ)


ให้นักเรียนระดับชั้น ม. 2/4,6,8,10 , ม.5/10 เข้าคราสรูม (วิทยาการคำนวน)     Cool

   ม.2/12 ให้ นร.เข้าคลาสรูม รหัส ej576eb      Cool

   ม.2/2 ให้นร.เข้าคลาสรูม รหัส khvjigx     Cool

สัปดาห์ที่ 5 ให้นร .ทำมายแมฟ  เรื่อง 

1. เสียงและอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียง

2. ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดแสง

ให้ส่งท้ายคาบสอน โดยถ่ายรูปส่ง 
( 10 คะแนน)

สัปดาห์ที่ 4  
ให้นร .ทำมายแมฟ เรื่อง 

1. ประเภทของวัสดุ

2. เครื่องมือและเครื่องกลสร้างชิ้นงาน 

1. หัวข้อละ 1 หน้ากระดาษ
2. ให้ส่งท้ายคาบสอน โดยถ่ายรูปส่ง

( 10 คะแนน)

วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( การออกแบบและเทคโนโลยี 5 )รหัสวิชา ว30252
PASSWORD CLASSROOMS    5/10 k3eorif 

สัปดาห์ที่ 4-5
ให้ นร.  ม.5/10 ส่งดังนี้

1. มายแมพ เนื้อหาของบทที่ 1มีแผนผัง,ตาราง ด้วย 
2. กิจกรรมที่ 1.1
3. กิจกรรมที่ 1.2
4. กิจกรรมที่ 1.3
5. กิจกรรมท้ายบท
ตามเวลาที่กำหนดไว้
          สถิติ
เยี่ยมชม
17796  ประกาศ
บทความล่าสุด
เรียนออนไลน์ ศ 32106 ม.5/11-12 วิชาเลือก 8 มี.ค.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ 6/12 5 ก.พ.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/8 และ 6/7 3 ก.พ. 64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ/12 29 ม.ค.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/11 28 ม.ค. 64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ ศ 32108 ม.6/11-12 วิชาเลือก 26 ม.ค.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ วิชา ศ30216 วิชาเลือก ม5/11-12 25 ม.ค. 64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/9 25 ม.ค.2564
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ/12 22 ม.ค.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/11 21 ม.ค. 2564
สร้างโดย : kruAkkarat


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.987466 sec.