HR หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   
ระบบการบันทึกโฮมรูม
• ระบบบันทึกการโฮมรูม
• คู่มือระบบการบันทึกโฮมรูม

การบริหารงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
• คู่มือการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• กฎหมาย

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• นโยบายการบริหารงานบุคคล
• การดำเนินการตามนโยบาย
• การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• รายงานผลการบริหารและพัฒนา

การส่งเสริมความโปร่งใสและมาตรการป้องกันการทุจริต
• แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
• ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
• การมีส่วนรวม
• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
• การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายบุคลากร
• งานสำนักงานและธุรการ
• งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
• งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย ลาและการออกจากราชการ
• งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
• งานทะเบียนประวัติ
• งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
• การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
• การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบวิชาชีพ
• การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /ค่าจ้างลูกจ้างประจำ/ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
• งานพัสดุ
• งานแผนงานและสรุปผลการดำเนิน งาน/โครงการ/กิจกรรม
• งานข้อมูลสารสนเทศ
• งานวินัยและการรักษาวินัยครูและบุคลากร
• งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
• งานกิจการนักเรียน
• งานวินัย ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน (ระเบียบ วินัยนักเรียน)
• งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
• งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
• งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
• งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และอบายมุข
• งานเครือข่ายโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
• งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
• งานการประเมินผลการดำเนินการฝ่ายกิจการนักเรียน
• งานวิทยุสื่อสาร
• งานรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา
• งานสารวัตรนักเรียน (พสน.)/เวรประจำวัน/งานจราจรโรงเรียน

แบบฟอร์มเอกสาร
• ใบลาข้าราชการ
• ใบลาลูกจ้างชั่วคราว
• ใบขออนุญาตเปลี่ยนเวร
• ใบขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่
• คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
• ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ กพ.7
• แบบ7127 คำขอเพิ่มปรับปรุงฐานขอมูลภาครัฐ

เอกสารการจัดทำบันทึกข้อตกลง (PA) S.W.3
• PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน S.W.3
• PA2 แบบประเมินของกรรมการ
• PA3 แบบสรุปผลการประเมิน
• แบบตัวอย่าง ว.PA
• เอกสารที่เกี่ยวกับ ว.PA
• เอกสารประกอบอบรม PA สพม.กท1
• ส่งเอกสาร PA1 ปีงบประมาณ 2565
• คณะฯประเมินผลการพัฒนางานฯ PA 2565

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน
• แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน PA (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ)
• แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน PA (ครูผู้ช่วย)
• แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน PA (ครูชำนาญการ)
• แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน PA (ครูชำนาญการพิเศษ)
• แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน PA (ครูเชี่ยวชาญ)
• แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน PA (ครูเชี่ยวชาญพิเศษ)

VDO ทีมโสตฯ นมร.ส.ว. Officialข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-07-19 19:31:59 433 0 Approve

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
สร้างขวัญและกำลังใจ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2021-07-19 20:11:17 383
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-10-04 12:28:59 451
โรงเรียนรับการประเมินเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-10-04 12:20:12 413
ราชาวดีสาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2563
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-10-04 05:37:29 450
ราชาวดีสาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 2562
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2020-10-04 05:30:31 437
030763 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2020-10-04 13:03:39 411

ทั้งหมดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.210980 sec.