Kru_Primm หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

>> ยินดีต้อนรับนักเรียนและทุกท่านที่เยี่ยมชมค่ะ <<

      ครูปริมประภา แสนท้าว
          


คำอธิบายรายวิชา
ส21101 สังคมศึกษาฯ
ส21102 ประวัติศาสตร์
ส30324 พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างการสอน
ส21101 สังคมศึกษาฯ
ส21102 ประวัติศาสตร์
ส30234 พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สื่อการสอน รายวิชาสังคมศึกษาฯ
หน่วยที่ 1 พระพุทธ
หน่วยที่ 2 พระธรรม
หน่วยที่ 3 พระสงฆ์
หน่วยที่ 4 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี

สื่อการสอน (ส21102) ประวัติศาสตร์
หน่วยที่ 1 ประวัติศาสตร์ กาลเวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์
หน่วยที่ 2 พัฒนาการของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยที่ 3 ความเป็นมาและการตั้งหลักแหล่งในดินแดนประเทศไทย
หน่วยที่ 4 อาณาจักรสุโขทัย

สื่อการสอน (ส20234) พลังงานและสิ่งแวดล้อม
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4

เรียนออนไลน์กับ E-BOOK
• E-BOOK หนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์ ชั้นม.1

กิจกรรม 
    ประกาศ..!!!!
 การเรียนออนไลน์รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ส30282)
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 (เวลา 09.20-10.10)

  วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
----------------------------------------------------------------------
คำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
  1. ลงชื่อเข้าเรียน 'คลิก'
  2. ศึกษาและสรุปความรู้บทที่ 4 เรื่อง พลังงานกับการดำรงชีวิต
   - ศึกษา วิเคราะห์ข่าวพลังงานคนละ 1 เรื่อง 'คลิก'
         *ทำลงในสมุด (เขียน/ปริ้นได้) ตามประเด็นที่กำหนดดังนี้ 
      1) เนื้อหาข่าวพลังงาน
      2) ข้อดี/ผลดีที่จะเกิดขึ้น 

      3) ข้อเสีย/ผลกระทบ
      4) ข้อคิด/ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา 

  4. หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่าน Line กลุ่ม

  ประกาศ..!!!!
     การเรียนออนไลน์รายวิชา ประวัติศาสตร์ (ส21102)
                       วนอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
-------------------------------------------------------------------------
คำชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. ลงชื่อเข้าเรียน 'Click'
2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การนับศักราช
(และจดบันทึกลงในสมุด)
4. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามผ่าน Line กลุ่ม
  ประกาศ..!!!!!

  การเรียนออนไลน์รายวิชา สังคมศึกษา (ส21101)
         วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 (เวลา 11.50-12.40 น.)
-----------------------------------------------------------------------------
 คำชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
  1. ลงชื่อเข้าเรียน 'คลิก'
        2. พบครูผู้สอนผ่าน Google meet 'คลิก'

  3. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 'คลิก'
  4. ทำใบงาน เรื่อง พระพุทธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน 'คลิก'
  5. หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่าน Line กลุ่ม


  ประกาศ..!!!!!

  การเรียนออนไลน์รายวิชา ประวัติศาสตร์ (ส21102)
 
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 1/3, 1/9
----------------------------------------------------------------------------
คำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ :)
  1. ลงชื่อเข้าเรียน 'คลิก'
  2. พบครูผู้สอนผ่าน Google meet 
  - ชั้นม.1/1 (เวลา 09.25 - 10.00 น.) 'คลิก'
    - ชั้นม.1/3 (เวลา 10.15 - 10.45 น.) 'คลิก'
  - ชั้นม.1/9 (เวลา 12.45 - 13.20 น.) 'คลิก'
  3. ศึกษาใบความรู้ เรื่อง การนับศักราช 'คลิก'
  4. ทำแบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง การนับศักราช 'คลิก'
  5. หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่าน Line กลุ่ม


  ประกาศ..!!!!!

    การเรียนออนไลน์ รายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ส30282)
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 (เวลา 14.20 -15.10 น.)

  **วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2563**
-----------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
        1. ลงชื่อเข้าเรียน 'Click'
  2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับข่าวปัญหาสิ่งแวดล้อมคนละ 1 เรื่อง
  (ตามประเด็นที่กำหนด ดังนี้ :)
  1) ชื่อเรื่อง/หัวข้อข่าว
  2) เนื้อหาข่าว

  3) สาเหตุของปัญหา
    4) แนวทางแก้ปัญหา
  5) แหล่งที่มาของข่าว 
    ##หมายเหตุ : ทำลงในสมุด/จัดพิมพ์แล้วติดลงในสมุด        ให้เรียบร้อย (มีภาพประกอบ/ไม่มีก็ได้) 
   5. หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่าน Line กลุ่ม
 

  ประกาศ !!!!!!

          การเรียนออนไลน์รายวิชา ประวัติศาสตร์ (ส21102)
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7, 1/13 

         **วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563**
----------------------------------------------------------
คำชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ :)
  1) ลงชื่อเข้าเรียน 'คลิก'
  2) พบครูผู้สอนโดย Google meet (คาบแรก:ปฐมนิเทศ)
    - ชั้น ม.1/7 เวลา 08.35 - 09.00 น. 'คลิก'
  - ชั้น ม.1/13 เวลา 11.55 - 12.25 น. 'คลิก'
        3) นักเรียนจดบันทึกตัวชี้วัดรายวิชาลงในสมุด 'คลิก'
        4) หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผ่าน Line กลุ่ม   ประกาศ!!!!! 

  การเรียนออนไลน์วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ส30282)
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12, 4/10, 4/8
                   *** วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ***
  ------------------------------------------------
คำชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
  1) ลงชื่อเข้าเรียน 'Click'
  2) พบครูผู้สอนโดย Google meet 
  - ชั้น ม.4/12 เวลา 08.35 - 09.05 น. 'Click'
  - ชั้น ม.4/8 เวลา 09.25 - 10.00 น. 'Click'
      >>สำหรับ ม.4/8 (คาบแรก : ปฐมนิเทศ)

      >>จดบันทึกตัวชี้วัดและการวัดประเมินผลรายวิชาลงในสมุด 'Click'
  - ชั้น ม.4/10 เวลา 14.25 - 15.00 น. 'Click'
        3) สื่อประกอบการสอน เรื่อง พลังงานและประเภทของพลังงาน

  4) ทำแบบฝึกหัด เรื่อง พลังงานและประเภทของพลังงาน 'Click'
        5) หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่าน Line กลุ่ม


                          ประกาศ!!!!!!

                การเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา (ส21101)
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เวลา 10.10-11.00 น.
           *** วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ***
         -------------------------------------------------
คำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ :)
       (คาบเรียนที่ 3)

    >1. พบครูผู้สอนผ่าน Google meet เวลา 10.10 - 10.45 น. 'คลิก'
     >2. ทำแบบฝึกหัดหลังเรียน เรื่อง การสังคายนา 'คลิก'
    >3. สื่อประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การสังคายนา 'คลิก'
    >4. หากมีข้อสงสัยสอบถาม Line : กลุ่มสังคมศึกษา ม.1/7    ประกาศ !!!!!!
        การเรียนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ (ส21102)
                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5,1/11,1/15 
                       วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
        *********************************

คำชี้แจง
  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้  

    >>1. พบครูผู้สอนตามเวลาที่กำหนด ดังนี้ :)
  - ชั้น ม.1/5 เวลา 09.25 - 09.50 น. 'คลิก'
  - ชั้น ม.1/11 เวลา 11.55 - 12.25 น. 'คลิก'
  - ชั้น ม.1/15 เวลา 12.45 - 13.20 น. 'คลิก'
    >>2. ทำแบบฝึกหัด เรื่อง การแบ่งเวลาทางประวัติศาสตร์ 'คลิก'
  >>3. สื่อประกอบการเรียนการสอน 'คลิก'
    >>4. หากมีข้อสงสัยสอบถาม Line กลุ่มค่ะ 

                                                              CoolCool  ประกาศ!!!! CoolCool
     >> การเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา (ชั้นม.1) <<
      {วันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.2563 เวลา 09.00 - 11.30 น.}
----------------------------------------------------------------------------------------

  Smile คำชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเรียน ดังต่อไปนี้ Smile

      => 1. ลงชื่อเข้าเรียน (คลิก)

           => 2. ทำ 'แบบทดสอบก่อนเรียน'

           => 3. เข้าเรียนโดย 'วิดิโอการสอนออนไลน์ของคุณครูผู้สอน'       << นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนสามารถเรียนย้อนหลังได้ และถ้านักเรียนมีข้อสงสัยติดต่อครูผู้สอน-
             ผ่านไลน์กลุ่มนะคะ >> #ฝากแสดงความคิดเห็นในช่อง Yotube ด้วยนะคะ (คลิก)

           => 4. ทำ 'แบบทดสอบหลังเรียน'

           => 5. ทำ 'ใบงานที่มอบหมาย' (คลิก) ในชั่วโมงสืบค้น (ครูนงนุช : สังคมศึกษาฯ)
                   >> โดยสืบค้นเพิ่มเติมจาก E-Book เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย (หน้า 3-14) (คลิก) <<
     
    ** ใบงานแจกในวันรับหนังสือเรียน..ถ้าทำหายสามารถปริ้นได้หรือถ้าไม่สะดวก-
                ปริ้นทำลงในกระดาษ
รายงาน หรือกระดาษ A4 ค่ะ **

 
         *** หมายเหตุ : ส่งวันเปิดภาคเรียน ***

  => สื่อการสอน Online วิชาสังคมศึกษา สาระประวัติศาสตร์ วันที่ 19 มิ.ย.2563 (คลิก)
    <<ใช้ทบทวนบทเรียนย้อนหลังค่ะ>>บทความ
ค้นหา 

บทความ
เมื่อ : 2020-06-15 13:10:17 109 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กิจกรรมตักบาตร
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-06-15 12:57:40 84

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
10389  10 นักเขียนที่คะแนนโหวดสูงสุด
kruwi Share
12 คะแนน
arun Share
6 คะแนน
Sangleay Share
6 คะแนน
thai Share
5 คะแนน
krusuwan Share
4 คะแนน
KRUPUY Share
3 คะแนน
kru_sang Share
3 คะแนน
krupads Share
3 คะแนน
KRU_NAN Share
2 คะแนน
Kru_unchasa Share
2 คะแนน


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.907791 sec.