PLAN Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   บุคลากร
• ครูกรรณิการ์ ประเสริฐวุฒิกุล
• ครูพงศกร จิรยั่งยืนยง
• ครูจุมพล ปัญจะ
• ครูฌุมพรี โพธิ์เจริญรักษ์
• ครูพสิษฐ์ อธิษฐ์ธรรมธัช
• ครูชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน์
• ครูจิตรานันท์ จันทิมา
• ครูชยากร นรินทร์หงษ์ทอง
• ครูอรียา ศรียา
• ครูเพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา
• ครูอริศรา อันละคร
• ครูศุภกฤตย์ อุ่นแอ
• ครูณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร
• ครูปริมประภา แสนท้าว
• ครูขนิษฐา เพิ่มพร
• ครูแอมจิรา จันทร์ลี้
• ครูกมลชนก สิทธิรุ่ง
• ครูกุลจิรา การนา

ดาวน์โหลดเอกสาร
• ขั้น P (Plan)
• ขั้น D (Do)
• ขั้น C (Check)
• ขั้น A (Action)

การจัดสรรงบประมาณ
• ปีงบประมาณ 2556
• ปีงบประมาณ 2557
• ปีงบประมาณ 2558
• ปีงบประมาณ 2559
• ปีงบประมาณ 2560
• ปีการศึกษา 2560

Statistic
Counter
55962  


ปฏิทิน ไอคอน รูปสัญลักษณ์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabay โครงสร้างการบริหาร
ปฏิทิน ไอคอน รูปสัญลักษณ์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabay ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฏิทิน ไอคอน รูปสัญลักษณ์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabay แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม
ปฏิทิน ไอคอน รูปสัญลักษณ์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabay
 ดาวโหลดเอกสาร


          ประจำปีการศึกษา  2564

ปฏิทิน ไอคอน รูปสัญลักษณ์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabay
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  
ปฏิทิน ไอคอน รูปสัญลักษณ์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabay ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2564 

ปฏิทิน ไอคอน รูปสัญลักษณ์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabay
 สรุปงบประมาณตามกลุ่มงาน  ประจำปี 2564 
ปฏิทิน ไอคอน รูปสัญลักษณ์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabay การจัดสรรงบประมาณตามงาน/กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 
ปฏิทิน ไอคอน รูปสัญลักษณ์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabay การกำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 

ปฏิทิน ไอคอน รูปสัญลักษณ์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabay  รายการวัสดุ (ตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ) ประจำปีการศึกษา 2564 
ปฏิทิน ไอคอน รูปสัญลักษณ์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabay บัญชีรายการครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2564 
ปฏิทิน ไอคอน รูปสัญลักษณ์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabay รายการวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ปีการศึกษา 2564 
ปฏิทิน ไอคอน รูปสัญลักษณ์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabay ภาพจัดทำแผนประจำปีการศึกษา 2564 
ปฏิทิน ไอคอน รูปสัญลักษณ์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabay คู่มือการเปิดกิจกรรมปีการศึกษา 2564 

         ประจำปีการศึกษา  2563

ปฏิทิน ไอคอน รูปสัญลักษณ์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabay
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
ปฏิทิน ไอคอน รูปสัญลักษณ์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabay สรุปโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2563
ไอเดีย Arrow 28 รายการ | ลูกศร, กรอบรูป, เค้าโครงการนำเสนอรายงานผลการดำเนินการกิจกรรม/งาน ปีการศึกษา 2563  
ไอเดีย Arrow 28 รายการ | ลูกศร, กรอบรูป, เค้าโครงการนำเสนอสรุปงาน/กิจกรรมที่อนุมัติดำเนินการ ปีการศึกษา 2563  
        ไอเดีย Arrow 28 รายการ | ลูกศร, กรอบรูป, เค้าโครงการนำเสนอสรุปกิจกรรมและงบประมาณ ปีการศึกษา 2563
ไอเดีย Arrow 28 รายการ | ลูกศร, กรอบรูป, เค้าโครงการนำเสนอบันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2563
ไอเดีย Arrow 28 รายการ | ลูกศร, กรอบรูป, เค้าโครงการนำเสนอปกสรุปกิจกรรมกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน ปีการศึกษา 2563  
ไอเดีย Arrow 28 รายการ | ลูกศร, กรอบรูป, เค้าโครงการนำเสนอคู่มือการปิดกิจกรรมโปรแกรมแผนงาน 
ไอเดีย Arrow 28 รายการ | ลูกศร, กรอบรูป, เค้าโครงการนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2563


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.531454 sec.