SW3-Gifted หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   โครงสร้างหลักสูตร
• หลักสูตรระดับ ม.ต้น
• หลักสูตรระดับ ม.ปลาย

คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ
• ครูสุดารัตน์ ณัฏฐ์มีบุญ
• ครูภวรัตน์ ภัทรผลพูล
• ครูแสงอรุณ สง่าชาติ
• ครูสุประจักษ์ บัวพิมพ์
• ครูศุภกร ผันผล
• ครูประกาศิต บุญวงค์
• ครูวันนา กันหาพร
• ครูมนัญญา รมัยธิติมา
• ครูอรวลัญช์ ผ่องบุรุษ
• ครูเจนณรงค์ อร่ามรัตนชัย
• ครูชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน์
• ครูชยากร นรินทร์หงษ์ทอง

อาจารย์พิเศษ
• อ.อรทัย แย้มมณฑา
• อ.ตีรวิชช์ ทินประภา
• อ.จุรี เล็กสุนทร
• อ.ธนกฤต กมลเสวีกุล
• อ.สิริ สิรินิลกุล
• อ.ทักษ์กมนต์ วิจักษณ์ธนาวุฒิ​
• อ.จุฬาลักษณ์ ยิ้มดี
• อ.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์
• อ.กรกนก วัชระธำรงกุล
• อ.วิมลรัตน์ ลิ้มสังกาศ
• อ.ภาณุมาศ ซันอาลี
• อ.นภัทร ปราบมีชัย

สถิติ
เยี่ยมชม
29187  


คุณสมบัติของนักเรียนที่จะสมัครเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
Gifted ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 5. นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการ ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่โรงเรียนกำหนดทั้งข้อเขียนและการสัมภาษณ์
 6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะสมัครเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.00 
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.00 
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 5. นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการ ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่โรงเรียนกำหนดทั้งข้อเขียนและการสัมภาษณ์ 
 6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่


นักเรียน Gifted ม. 1/1-3  , ม.2/1-3  และม.3/1-3 ที่สมัครใจเรียนเสริมวันเสาร์
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
STEM Education Camp ม.3 22-24 ม.ค. 63
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2020-01-24 17:44:54 174
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ(gifted) ม.4 วันที่21-25ต.ค.62
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-10-26 13:58:04 245
STEM Education Camp ม.1 23-24 ก.ย. 62
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-10-26 13:49:10 251
STEM Education Camp ม.5 28-30 ส.ค. 62
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-09-25 09:51:52 251
สัมมนาวิชาการ Gifted ม.6 10-12 ก.ค. 62
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-07-10 14:08:05 276
สัมมนาวิชาการ Gifted ม.5 5-6 ก.ค. 62
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-07-07 15:09:44 234
STEM Education Camp ม.2 1-3 ก.ค. 62
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-07-07 14:46:40 264
Smart Gifted Camp 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 62
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-06-30 13:09:23 287

ทั้งหมดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.743806 sec.