SW3-Gifted หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   โครงสร้างหลักสูตร
• หลักสูตรระดับ ม.ต้น
• หลักสูตรระดับ ม.ปลาย

คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ
• ครูสุดารัตน์ ณัฏฐ์มีบุญ
• ครูภวรัตน์ ภัทรผลพูล
• ครูแสงอรุณ สง่าชาติ
• ครูสุประจักษ์ บัวพิมพ์
• ครูศุภกร ผันผล
• ครูประกาศิต บุญวงค์
• ครูวันนา กันหาพร
• ครูมนัญญา รมัยธิติมา
• ครูอรวลัญช์ ผ่องบุรุษ
• ครูเจนณรงค์ อร่ามรัตนชัย
• ครูชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน์
• ครูชยากร นรินทร์หงษ์ทอง

อาจารย์พิเศษ
• อ.อรทัย แย้มมณฑา
• อ.ตีรวิชช์ ทินประภา
• อ.จุรี เล็กสุนทร
• อ.ธนกฤต กมลเสวีกุล
• อ.สิริ สิรินิลกุล
• อ.ทักษ์กมนต์ วิจักษณ์ธนาวุฒิ​
• อ.จุฬาลักษณ์ ยิ้มดี
• อ.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์
• อ.กรกนก วัชระธำรงกุล
• อ.วิมลรัตน์ ลิ้มสังกาศ
• อ.ภาณุมาศ ซันอาลี
• อ.นภัทร ปราบมีชัย

สถิติ
เยี่ยมชม
97817  คุณสมบัติของนักเรียนที่จะสมัครเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 5. นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการ ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่โรงเรียนกำหนดทั้งข้อเขียนและการสัมภาษณ์
 6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะสมัครเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 5. นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการ ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่โรงเรียนกำหนดทั้งข้อเขียนและการสัมภาษณ์
 6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
STEM Education Camp ม.5 4-6 พ.ย. 63
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2020-11-15 15:38:46 884
สัมมนาวิชาการ Gifted ม.4-6 63
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2020-11-15 14:54:39 959
STEM Education Camp ม.1 2-3 พ.ย. 63
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2020-11-15 14:51:46 1064
STEM Education Camp ม.3 22-24 ม.ค. 63
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2020-01-24 17:44:54 1163
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ(gifted) ม.4 วันที่21-25ต.ค.62
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-10-26 13:58:04 1213
STEM Education Camp ม.1 23-24 ก.ย. 62
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-10-26 13:49:10 1323
STEM Education Camp ม.5 28-30 ส.ค. 62
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-09-25 09:51:52 1202
สัมมนาวิชาการ Gifted ม.6 10-12 ก.ค. 62
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-07-10 14:08:05 1156

ทั้งหมดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.900590 sec.