Research หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

• การประกวดวิจัยในชั้นเรียน ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
• การเขียนรายงานการวิจัย
• ปฏิทินการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
• คู่มือแนวปฏิบัติการจัดส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
• ไฟล์คู่มือแนวปฏิบัติการจัดส่งวิจัยในชั้นเรียน 1/2564 (PDF)

• แบบฟอร์มบทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน
• ตัวอย่างบทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน 1
• ตัวอย่างบทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน 2
• แบบฟอร์มบันทึกข้อความการจัดส่งวิจัยในชั้นเรียน

• รายงานบทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
•

• ฐานข้อมูลวิชาการในประเทศ
• เครือข่าย ThaiLIS
• Oxford Scholarship
• ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• มหาวิทยาลัยศิลปากร
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• มหาวิทยาลัยนเรศวร
• มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน
• วิจัยฉบับย่อ
• วิจัยเต็มรูปแบบ จำนวน ๕ บท

• เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน (ไฟล์ PDF)

• คณะกรรมการงานวิจัยสถาบัน

กิจกรรม


รูปภาพ1ppppp.png
รูปภาพ1ืืืืื_0.jpg


timeline_20210920_165214.jpg

1107091010005121_21082012122733.jpg

                                                                    ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมยินยอมเผยแพร่งานวิจัย.jpg

                              Send Email : aunthika@satriwit3.ac.th

ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน.jpg


ประเภทของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน+การวิจัยปฏิบัติการ+ในชั้นเรียน.jpgสถิติ
เยี่ยมชม
560  
• กลุ่มสาระการเรียนรู้
• ภาษาไทย
• คณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• สุุขศึกษาและพลศึกษา
• ศิลปะ
• การงานอาชีพ
• ภาษาต่างประเทศ
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• งานแนะแนว

• การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
• แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
• การกำหนดปัญหาการวิจัย
• เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
• การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้การวิจัย
• การเขียนรายงานการวิจัย

สภาวิจัยแห่งชาติ
• จรรยาบรรณนักวิจัย
• จรรยาบรรณนักวิจัย

อักขราวิสุทธิ์
• ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ
• คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์

อื่น ๆ
• ผลงานวิจัยของคุรุสภา
• กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา (วสศ.)
• ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
• ครูบ้านนอก.คอม
• ตัวอย่าง วิจัยในชั้นเรียน

• ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยชั้นเรียน
•
• เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัย (1)
• เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัย (2)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.642530 sec.