Research หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล


• คู่มือการใช้งานระบบ Data
• การเขียนรายงานการวิจัย
• การประกวดวิจัยในชั้นเรียน ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
• ปฏิทินการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน 2/2564
• คู่มือแนวปฏิบัติการจัดส่งวิจัยในชั้นเรียน 1/2564
• ไฟล์คู่มือแนวปฏิบัติการจัดส่งวิจัยในชั้นเรียน 1/2564 (PDF)

• แบบฟอร์มบทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน
• ตัวอย่างบทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน 1
• ตัวอย่างบทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน 2
• แบบฟอร์มบันทึกข้อความการจัดส่งวิจัยในชั้นเรียน

•
• รายงานบทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน 2/2563
• ฉบับ E-Book

• รายงานบทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน 1/2564
• รายชื่อการวิจัยในชั้นเรียน 1/2564
• บทคัดย่อกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
• บทคัดย่อกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
• บทคัดย่อกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• บทคัดย่อกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
• บทคัดย่อกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
• บทคัดย่อกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
• บทคัดย่อกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
• บทคัดย่อกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
• บทคัดย่อ งานแนะแนว
• สรุปผลงานวิจัยภายนอก 1/2564
• กราฟสรุปผลงานวิจัยภายนอก 1/2564

• ฐานข้อมูลวิชาการในประเทศ
• เครือข่าย ThaiLIS
• Oxford Scholarship
• ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• มหาวิทยาลัยศิลปากร
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• มหาวิทยาลัยนเรศวร
• มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ตัวอย่าง งานวิจัยในชั้นเรียน
• ตัวอย่าง วิจัยหน้าเดียว แบบที่ 1
• ตัวอย่าง วิจัยหน้าเดียว แบบที่ 2
• ตัวอย่าง วิจัยฉบับย่อ
• ตัวอย่าง วิจัยเต็มรูปแบบ จำนวน ๕ บท

• เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน (ไฟล์ PDF)

• คณะกรรมการงานวิจัยสถาบัน

กิจกรรม


Cream Modern Office Planner (1).png

แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการวิจัยในชั้นเรียน (1).jpg


ขั้นตอนการจัดส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 1.2565.png


           ระบบฐานข้อมูล (Database System 2565)
 'การจัดส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 


                 

                               ภาพกิจกรรมการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

                 Ivory Pastel Playful Illustration Classroom Email Newsletter (2).png

                 297084995_5763820393669768_1817653767455084321_n.jpg


                                     ยินยอมเผยแพร่งานวิจัย.jpg

                                                                Send Email : aunthika@satriwit3.ac.th

ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน.jpg


ประเภทของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน+การวิจัยปฏิบัติการ+ในชั้นเรียน.jpgสถิติ
เยี่ยมชม
5004  
• กลุ่มสาระการเรียนรู้
• ภาษาไทย
• คณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• สุุขศึกษาและพลศึกษา
• ศิลปะ
• การงานอาชีพ
• ภาษาต่างประเทศ
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• งานแนะแนว

• การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
• แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
• การกำหนดปัญหาการวิจัย
• เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
• การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้การวิจัย
• การเขียนรายงานการวิจัย

สภาวิจัยแห่งชาติ
• จรรยาบรรณนักวิจัย
• จรรยาบรรณนักวิจัย

อักขราวิสุทธิ์
• ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ
• คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์

อื่น ๆ
• ผลงานวิจัยของคุรุสภา
• กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา (วสศ.)
• ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
• ครูบ้านนอก.คอม
• ตัวอย่าง วิจัยในชั้นเรียน

• ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยชั้นเรียน
•
• เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัย (1)
• เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัย (2)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.876787 sec.