Research หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

• คู่มือการใช้งานระบบ Data
• การเขียนรายงานการวิจัย
• การประกวดวิจัยในชั้นเรียน ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
• ปฏิทินการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน 2/2564
• คู่มือแนวปฏิบัติการจัดส่งวิจัยในชั้นเรียน 1/2564
• ไฟล์คู่มือแนวปฏิบัติการจัดส่งวิจัยในชั้นเรียน 1/2564 (PDF)

• แบบฟอร์มบทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน
• ตัวอย่างบทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน 1
• ตัวอย่างบทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน 2
• แบบฟอร์มบันทึกข้อความการจัดส่งวิจัยในชั้นเรียน


• รายงานบทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน 1/2565

• รายงานบทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน 2/2564

• รายงานบทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน 1/2564
• รายงานบทคัดย่อวิจัยฯ 1/2564(E-book)
• รายชื่อการวิจัยในชั้นเรียน 1/2564 (E-book)

• รายงานบทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน 2/2563
• ฉบับ E-Book

• ตัวอย่าง งานวิจัยในชั้นเรียน
• ตัวอย่าง วิจัยหน้าเดียว แบบที่ 1
• ตัวอย่าง วิจัยหน้าเดียว แบบที่ 2
• ตัวอย่าง วิจัยฉบับย่อ
• ตัวอย่าง วิจัยเต็มรูปแบบ จำนวน ๕ บท

• ฐานข้อมูลวิชาการในประเทศ
• เครือข่าย ThaiLIS
• Oxford Scholarship
• ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• มหาวิทยาลัยศิลปากร
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• มหาวิทยาลัยนเรศวร
• มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน (ไฟล์ PDF)

• คณะกรรมการงานวิจัยสถาบัน

กิจกรรม

Purple & Yellow English Class Google Classroom Header.jpg


        ใบสมัครออนไลน์
     รายละเอียดการส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู” ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Cream Modern Office Planner (1).png
                                      S__3563606.jpg                             รางวัลการประกวดวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ระดับโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2564


310912786_5951299934921812_1161221441441341970_n.jpg

                                                                             รางวัลชนะเลิศ                                                                                            
 
                                        นางสาวอันธิกา   บุญเลิศ  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 
                                     
                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                      


310136480_5951300024921803_8762110537088217475_n.jpg
     
                                                                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

                                          นายณัฐวุฒิ   ปั้นเหน่งเพชร  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


310227560_5951300391588433_527329932807275412_n.jpg

                                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

                                                       นางสาวเบญจมาศ   พิมพ์สมาน  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการวิจัยในชั้นเรียน (1).jpg


ขั้นตอนการจัดส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 1.2565.png


         ระบบฐานข้อมูล (Database System 2565)
 การจัดส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 


                 

                               ภาพกิจกรรมการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

                 Ivory Pastel Playful Illustration Classroom Email Newsletter (2).png

                 297084995_5763820393669768_1817653767455084321_n.jpg


                                     ยินยอมเผยแพร่งานวิจัย.jpg

                                                                Send Email : aunthika@satriwit3.ac.th

ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน.jpg


ประเภทของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน+การวิจัยปฏิบัติการ+ในชั้นเรียน.jpgสถิติ
เยี่ยมชม
7340  
• กลุ่มสาระการเรียนรู้
• ภาษาไทย
• คณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• สุุขศึกษาและพลศึกษา
• ศิลปะ
• การงานอาชีพ
• ภาษาต่างประเทศ
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• งานแนะแนว

• การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
• แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
• การกำหนดปัญหาการวิจัย
• เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
• การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้การวิจัย
• การเขียนรายงานการวิจัย

สภาวิจัยแห่งชาติ
• จรรยาบรรณนักวิจัย
• จรรยาบรรณนักวิจัย

อักขราวิสุทธิ์
• ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ
• คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์

อื่น ๆ
• ผลงานวิจัยของคุรุสภา
• กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา (วสศ.)
• ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
• ครูบ้านนอก.คอม
• ตัวอย่าง วิจัยในชั้นเรียน

• ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยชั้นเรียน
•
• เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัย (1)
• เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัย (2)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.635289 sec.