Academic หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

กลุ่มบริหารวิชาการ
• โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ
• วิสัยทัศน์ กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน
• กลุ่มสาระภาษาไทย
• กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
• กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
• กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
• กลุ่มสาระศิลปะ
• กลุ่มสาระการงานอาชีพ
• กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• งานวัดผล
• งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการห้องเรียนพิเศษ
• โครงการห้องเรียนพิเศษ GIFTED
• โครงการห้องเรียนพิศษ English Program

ประชาสัมพันธ์
• แจ้งข่าวถึงกลุ่มสาระ
• การประกวดวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

เรื่องน่ารู้
• หลักสูตรแกนกลาง 51
• โครงสร้างหลักสูตร

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
• เป้าหมายผลสัมฤทธื์ทางการเรียน

แบบฟอร์ม
• แบบฟอร์มแลกคาบสอน
• ประมวลรายวิชา 1
• ประมวลรายวิชา 2
• แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
• แบบฟอร์มโครงการสอนรายวิชา

• คุณลักษณะสุจริตของนักเรียน

สารสนเทศวิชาการ

สถิติ
เยี่ยมชม
91276  















         




                       
                        






โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.542774 sec.