Satriwit3 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 02-441-3591-3
โทรสาร. 02-441-3194เกี่ยวกับโรงเรียน
• ประวัติโรงเรียน
• วิสัยทัศน์
• เตือนใจลูกนวมินทร์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหาร
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
• แผนที่และแผนผังโรงเรียน

กลุ่มบริหาร
• กลุ่มบริหารวิชาการ
• กลุ่มบริหารงบประมาณ
• กลุ่มบริหารงานบุคคล
• กลุ่มบริหารทั่วไป
• สำนักเลขาผู้อำนวยการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
• ภาษาไทย
• คณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์
• สังคมศึกษาศาสนาฯ
• ภาษาต่างประเทศ
• ศิลปะ
• สุขศึกษาและพลศึกษา
• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• คอมพิวเตอร์
• งานแนะแนว
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กองร้อยพิเศษ
• Foreign Language Center
• English Program

ข้อมูลจากกลุ่มงาน
• งานวัดผล
• งานทะเบียน
• งานแผนงาน
• แนะแนวศึกษาต่อ
• ตรวจสอบผลการเรียน
• งานประกันคุณภาพการศึกษา
• งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การสอนวิชาIS
• การออกแบบการเรียนรู้
• การออกแบบการเรียนรู้ (ต่อ)
• แนวทางบริหารจัดการและวัดประเมินผล
• การบริหารจัดการสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผลงานนักเรียน
• ผลงานครูและนักเรียนด้านกีฬายูโด
• ผลการแขงขันคอมพิวเตอร์ สพฐ เขต 1 ปี59
• ผลการแขงขันคอมพิวเตอร์ สพฐ เขต 1 ปี 58
• ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ สพฐ เขต 1 ปี 57
• ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับ สพฐ เขต 1 ปี 56
• ชนะเลิศแข่งขันMicrosoft Office Specialist รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ

Instructional Media
• สื่อการสอน by ครู คศ1 และ ครูผู้ช่วย สพม.เขต 1 กลุ่ม 4

หน่วยงานภายใน
• ชมรมครู

เว็บแนะนำ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบ All in One ๑๒๐ เครื่อง

 ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
เริ่มใช้ตารางเรียนนี้ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
* หมายเหตุ  ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   เอกสารเผยแพร่งานวิจัย

Laughing ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์โรงเรียนสีเขียว 
 Click  

Laughing โปรแกรมคำนวณผลการประหยัดค่าไฟฟ้า  Download 

อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ อบรม ว.๒๑
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-10-02 11:34:03 191
๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ งานมุทิตาจิตครูเกษียณ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-10-02 11:06:59 231
๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.๑
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2018-10-02 11:06:26 138
๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ นักเรียนแสดงมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณฯ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-10-02 11:06:08 207
๕-๖ กันยายาน ๒๕๖๑ เทศน์มหาชาติ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-09-07 12:26:38 251
๓ กันยายน ๒๕๖๑ มุทิตาจิต ครูระดับชั้น ม.๑
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-09-07 12:12:38 225
๔ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการ STOP BULLYING
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-09-07 12:05:05 173
๔ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการครอบครัวพอเพียง
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-09-07 11:23:51 163

ทั้งหมด


นายธนะกุล ช้อนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Facebook
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
• SW3 Incident Action Plan
• Sw3 Internet Registration Online
• CCTV
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
• 13 Thai fonts

หนังสืออิเลกทรอนิกส์
• มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฐานข้อมูลงานวิจัย
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• เครือข่าย ThaiLis
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• มหาวิทยาลัยศิลปากร
• SWU e-journals
• oxfordscholarship
• เผยแพร่งานวิจัย

เรื่องน่ารู้
• ลักษณะของครูที่เด็กต้องการ
• การทำห้องเรียนให้น่าอยู่
• บทบาทของครู
• ครูมืออาชีพ
• การปฏิวัติมุมมองของครู
• เกณฑ์วิทยฐานะ
• ตัวบ่งชี้ผู้เรียนสำคัญที่สุด
• นักเรียนที่ดีของครู
• เทคนิคการเรียนให้เก่ง
• กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน.
• จรรยาบรรณของนักเรียนที่ต้องปฏิบัติ
• การสร้างวินัยให้กับตนเอง
• ความสำคัญของจิตสาธารณะ
• ทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่น
• เป้าหมายของการพัฒนานักเรียน
• ลักษณะของครูที่ดี
• ข้อบังคับคุรุสภา
• การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
• ครูในศตวรรษที่ 21

เอกสารดาวน์โหลด
• แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดคำอธิบายฯ
• แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560
• แผนการวัดผลประเมินผล
���รายวิชา
• ดาวน์โหลดเอกสารแผนงาน
• เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
• เอกสารประชุมสัมมนาครูผู้ช่วยและครูคศ.1 สพม.1กลุ่ม 4 @ The PINE Resort
• ไฟล์คู่มือการจัดการกิจกรรมโครงงานชุมนุม
• เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม

งานอนามัยโรงเรียน
• แบบสอบถามข้อมูลสุขภาพ
• แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
• แบบประเมินความสุข
• แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
• แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุ
• แบบสำรวจภาวะสายตาและการได้ยิน
• แบบสำรวจสภาวะการเจริญเติบโต
• แบบประเมินอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรม
• ไฟล์ Demo สำหรับใช้ในการอบรม
• ไฟล์ Banner ประจำกลุ่มสาระต่างๆ
• คู่มือการใช้งานเว็บฐานข้อมูล KM
• ไฟล์ Demo2 สำหรับใช้ในการอบรม
• แบบฟอร์มการคำนวณผลการประหยัดค่าไฟ
• คู่มือการใช้งานระบบ I School สำหรับครูผู้สอน

ประชาคมอาเซียน
• รู้จักอาเซียน
• เปิดประตูสู่อาเซียน
• ก้าวสู่ประตูอาเซียน
• การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อ
• ข้อมูลการสอบตรง

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560 
วารสารราชาวดี
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนวีดิทัศน์กิจกรรมต่างๆ


     * ผู้ปกครอง ใช้ชื่อผู้ใช้งานคือรหัสประชาชน รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด ของนักเรียน เช่น 16/03/2540
     * นักเรียน ใช้ชื่อผู้ใช้งานคือรหัสนักเรียน รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 16/03/2540


สถิติ
เยี่ยมชม
5014571  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.796537 sec.